fbpx
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של התאגיד ביום 20 באוקטובר 2020

אינבו דלראן אל.פי (“התאגיד”)
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בתאגיד, אשר תתכנס ביום שלישי, 20 באוקטובר 2020, במשרדי Invo 10 LLC (“השותף הכללי”) בדרך בן גוריון 2, רמת גן (“האסיפה הכללית”). לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה מגבלות על קיום האסיפה בדרך של התכנסות, תערך האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.
לינק: https://zoom.us/j/94892552192?pwd=NnI2SXJCY1ZFcG1NM3lOVGVwRlI4dz09;

מזהה ישיבה: 948 9255 2192; סיסמה: 3s4ziH.
על סדר יומה של האסיפה הכללית יעמדו הנושאים הבאים: (1) הצגה ודיון בדוח דירקטוריון השותף הכללי ובדוחות הכספיים של התאגיד לשנת 2019 ולמחצית הראשונה של שנת 2020; (2) מינוי מר יצחק גרסטנר לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.
בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ”ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום העסקים של יום 22 בספטמבר 2020 (“המועד הקובע”).
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: בעל יחידות השתתפות בתאגיד רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה. יש לשלוח את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין) בדואר רשום, כך שכתב ההצבעה על צרופותיו יגיעו אל משרדי התאגיד לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי יחידות ההשתתפות בתאגיד: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד יום 11 באוקטובר 2020.
מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסמו בדיווח המיידי של התאגיד מיום 16 בספטמבר 2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-092716), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
Invo 10 LLC
השותף הכללי בתאגיד

טיפים למשקיעים